నిల్వలు

Archive for మార్చి, 2010

i missed you….

మార్చి 8, 2010 1 వ్యాఖ్య

i missed you

like a drop of rain, distanced from the cloud

like a withered petal, whirled away from the flower

like a falling star flying far from its actual realm

and like an autumn leaf unable to hold the stem

i missed you

just like that every drop of tear that fell from your eyes….

లేదు నాకు గమ్యం

మార్చి 5, 2010 11 వ్యాఖ్యలు

లేదు నాకు గమ్యం నాటి వరకు….
ఆశ అంతకన్నా లేదు ఆనాటి వరకు
కానరాలేదు దేవుడు నాటి వరకు
ఆయన సృష్టించిన స్వర్గం ఆనాటి వరకు
కాని నిన్ను చుసిన తరుణం నుంచి…
ఆశ నా యెదలో, నువ్వు నా మది లో, స్వర్గం నీ సడిలో
అందుకే, నా ఆశ, నా ఊపిరి, నా ఆలోచన,
అన్ని నీకే అంకితం ఓ నా ప్రాణమా…

స్వర్గం…

మార్చి 5, 2010 2 వ్యాఖ్యలు

నువ్వు దూరమైతే దూరమైంది కేవలం ఆనందం. నీ మీద ప్రేమ కాదు. అదే నువ్వు పక్కన ఉంటె……

స్వర్గం, నిన్ను చుసిన నా ఈ కళ్ళలో,

స్వర్గం, నీ ఛాయను అంటి ఉన్న ఈ నెలలో,

స్వర్గం, నీ తోడు లోనీ ఈ సఖ్యము లో,

స్వర్గం, నన్ను నేను చూసుకుంటున్న నీలో

దూరం…

మార్చి 4, 2010 2 వ్యాఖ్యలు

దూరం, ఎగిసిపడే ఆనందం

దూరం, చెరగని చిరునవ్వు

దూరం, ఆగని సంతోషం

దూరం, చెదరని సంతృప్తి

ఇన్ని దూరమైనా ఎందుకో దూరంకాలేదు ప్రేమ